Bosschool Arnhem (Kentalis): Innoveren en Puzzelen

Dr. P.C.M. Bosschool Arnhem

Aan de rand van de bossen aan de noordkant van Arnhem staat de Dr. P.C.M. Bosschool. Prachtige locatie voor een speciale school: onderwijs voor slechthorende, dove leerlingen en -sinds augustus 2018- kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 8 zijn hier meer dan welkom.

Verschillende invalshoeken

Onderwijshuisvesting is nooit een doel op zich maar een logisch gevolg van eisen, nieuwe inzichten en onderwijskundige innovaties. Er komt een moment dat de opeenstapeling van inzichten plus innovaties je doet besluiten te analyseren of datgene wat je hebt nog wel past bij het huidig en toekomstig tijdsbeeld.

En dat was hier niet het geval. De conclusie na het haalbaarheidsonderzoek was eenvoudig: terug naar de 'denktank' en de tekentafel!

Resultaten haalbaarheidsonderzoek

Hergebruik in combinatie met renovatie en aanpassing blijkt in deze situatie de beste aanpak. Kentalis streeft naar gebalanceerde afwegingen en houdt daarbij vanzelfsprekend rekening met de rol en de belangen van alle direct- en indirect betrokkenen bij de inpassing van de nieuwe huisvesting in de bestaande omgeving, met een optimale zorgstructuur en passende onderwijsvoorzieningen.

Terug naar de tekentafel

Een ontwerp onmiddellijk vastgieten in beton is in dit stadium niet de juiste aanpak. En is daarom ook niet gebeurd. Flexibiliteit en ruimte voor aanpassingen na inspraak, overleg en toetsing moeten mogelijk blijven

De onderwijskundige uitgangspunten zijn geïnventariseerd en vastgesteld. Op basis daarvan is een ruimtelijk plan gemaakt. Dat plan is vervolgens gespiegeld aan en aangevuld met eisen (ventilatie en veiligheid bijvoorbeeld), duurzaamheidsuitgangspunten (CO2 voetprint, circulair bouwen, energieneutraal enz.) en voorzieningen waarbij ruimtes flexibel aangepast kunnen worden aan capaciteit en actuele behoefte (verlichting ‘slim’ bedienen, ruimtes splitsen/vergroten, functie aanpassingen: “van leslokaal naar bioscoopzaal”). Het uiteindelijke plan moet passen in de omgeving én passen binnen de budgettaire kaders.

Het proces

Het ‘bouwen’ zelf (hoe uitdagend dan ook) is bestuurlijk de minst complexe stap van het hele traject:

bouwers volgen tekeningen; ontwerpers volgen visie(s), wensen en belangen.

Dat voortraject is het leukste, meest dynamische, maar ook het meest complexe deel van het totale traject. En daarbij zijn begroting & budget belangrijke onderdelen, maar bij lange na niet de enige aspecten die de revue passeren. Het gaat daarbij zeker niet alléén om het 'gebouw', maar juiste om de waarde die aan onderwijs voor deze doelgroep wordt toegevoegd en over het beperken van overlast, verhogen veiligheid en zo normaal en veilig mogelijke verkeerscirculatie.

Innovaties zijn alleen dan succesvol wanneer het enthousiasme voor toekomstige veranderingen landt en aanslaat bij alle stakeholders. En dat zijn er nogal wat. In willekeurige volgorde: leerlingen, docenten, ouders & verzorgers, gemeente, omwonenden, verkeersdeelnemers, schoolbestuur, wijkagent, zorgverleners, ministerie, vervoerders, leveranciers, ……enz.

Overleg hierover is volop in beweging en deels afgerond. M3V heeft het onderwijsplan omgezet in een ruimtelijk plan, de investeringsbegroting opgesteld en de exploitatiebegroting uitgewerkt/getoetst. Architectenbureau ’De Twee Snoeken’ heeft een bouwkundig ontwerp gemaakt. Een zo duurzaam mogelijk concept is in de steigers gezet en gereed voor aanbesteding.

Overleg over verkeerscirculatie en inpassing van het ontwerp in de omgeving is gaande. Overleg met omwonenden is in mei 2018 gestart en nog in volle gang.

De nieuwe situatie

De gemoderniseerde, duurzame en vernieuwde school biedt na de renovatie/verbouwing niet alleen huisvesting aan de Bosschool, maar biedt ook onderdak aan Kentalis zorggroepen. Ook het administratieve aanmeldpunt wordt op deze locatie gehuisvest.

Stand van zaken

Er is een plan, de financiering is rond en de aanbesteding is voorbereid. De start van de aanbesteding is in afwachting van consultatie van omwonenden en definitieve besluitvorming door de gemeente. Pas wanneer alle puzzelstukjes gelegd zijn, zal gestart worden met de aanbesteding en realisatie.

Een planning is daarom (nog) niet voorhanden. Doorknippen van het lint en In gebruik name van de vernieuwde/gerenoveerde Dr. P.C.M. Bosschool wordt niet eerder verwacht dan aan het begin van het schooljaar 2022/2023.

Dit artikel is het eerste in een reeks van artikelen over dit project. Nieuwe artikelen worden aangekondigd op de M3V website.

 

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.