Een huisvestingsplan: puur operationeel of van strategische meerwaarde?

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw, het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarnaast is er nog de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor renovatie. Om inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting stellen veel gemeenten samen met de schoolbesturen een huisvestingsplan op. In dit huisvestingsplan staat precies aangegeven wanneer welk gebouw in aanmerking komt voor een voorziening in de huisvesting. Het huisvestingsplan heeft op dit moment geen juridische status, echter wordt hier tussen onder andere de VNG, PO-raad en VO-raad wel over gesproken.

Er bestaan twee vormen van een huisvestingsplan. De eerste vorm is een operationeel plan. Op basis van leerlingenprognoses wordt de ruimtebehoefte bepaald en gekeken welke school in aanmerking komt voor uitbreiding of nieuwbouw. Naast een operationeel plan kan er ook een integraal c.q. strategisch huisvestingsplan worden opgesteld. Bij zo’n plan wordt in tegenstelling tot een operationeel plan de toekomstige ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting mede bepaald door de inhoudelijke ambities van de gemeente en de schoolbesturen met betrekking tot het onderwijs en aanpalend beleid.

Verder uitgewerkt

In de tabel zijn de verschillen tussen bovengenoemde huisvestingsplannen inzichtelijk gemaakt. De keuze voor een operationeel huisvestingsplan of een integraal huisvestingsplan is afhankelijk van de doelstelling, de visie op de onderwijshuisvesting en de wijze van het betrekken van maatschappelijke partners.

  Operationeel Huisvestingsplan Integraal/Strategisch Huisvestingsplan
Doelstelling

Het inzichtelijk maken van de gevolgen van de leerlingeontwikkelingen voor de onderwijshuisvesting conform de bepalingen in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Het opstellen van een gezamenlijk en gedragen meerjarenperspectief voor de onderwijshuisvesting op basis van leerlingenprognoses en inhoudelijke ambities.

Waar geeft het antwoord op?

Een operationeel huisvestingsplan geeft aan wanneer welk schoolgebouw in aanmerking komt voor uitbreiding, renovatie of nieuwbouw en met welke omvang.

Een integraal huisvestingsplan geeft de inhoudelijke ambities voor het onderwijs en de huisvesting van de schoolbesturen en de gemeente weer. Deze inhoudelijke ambities worden vertaald in ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst.

Data

Met name kwantitatieve gegevens zoals leerlingenprognoses en meerjarenonderhoudsplannen.

Naast leerlingenprognoses en meerjarenonderhoudsplannen omvat een IHP ook inhoudelijke uitgangspunten.

Samenwerkingsvorm

Het eigenaarschap ligt primair bij de gemeente. Het onderwijsveld moet het huisvestingsplan wel in een OOGO vaststellen.

Er is sprake van een gedeeld  eigenaarschap. Het onderwijsveld levert kwalitatieve input. Zowel het onderwijsveld als de gemeente geven uiting aan de beoogde samenwerking.

Wet- en regelgeving?

De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is het uitgangspunt en leidend.

Naast de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is ook het vigerend beleid leidend. In het IHP kan ook nieuw beleid worden geformuleerd.

Visie op onderwijshuisvesting?

“Onderwijshuisvesting is een verplichting welke geregeld moet worden”

“Onderwijshuisvesting is een instrument om de ambities uit het onderwijsbeleid te realiseren. Onderwijshuisvesting dient in samenspraak met onderwijsveld geregeld te worden”

Wat wordt gevraagd van betrokken partijen?

Schoolbesturen kunnen of moeten aanvragen indienen voor het onderwijshuisvestingsprogramma.

Schoolbesturen moeten bereid zijn om samen te werken en gezamenlijk uitgangspunten voor de toekomst te formuleren. Daarnaast dient in samenwerking met de gemeente een gezamenlijke prioritering/agenda van de toekomst worden opgesteld, waarin een breder belang voor het eigen belang van de betrokken partijen kan gaan.

Voordelen

Eenvoudig op te stellen omdat de gemeente verantwoordelijk is en er geen nieuw beleid wordt geformuleerd.

Langer termijn perspectief, zowel de gemeente als de schoolbesturen weten waar ze aan toe zijn

Integraal beleid, alle ontwikkelingen worden in een breder perspectief gezet.

Nadelen

Er is geen sprake van integraal beleid. Alle vraagstukken worden solitair bekeken.

Het opstellen van een IHP kost tijd. Er is tijd nodig voor het betrekken van alle partijen en het formuleren van een gezamenlijke visie.

 

Waar kiest u voor?

Welk soort huisvestingsplan u kiest, is afhankelijk van de partijen die u wilt betrekken, de visie op de onderwijshuisvesting en het beoogd resultaat dat u wil bereiken. Voor elke vraag is er een passend antwoord! Echter dient het de aanbeveling uw huisvestingsplan in een breder perspectief te plaatsen: het IHP is een instrument waarin ook de gezamenlijke belangen en strategische doelstellingen een plekje kunnen krijgen. Wilt u een keer van gedachten wisselen over welk type huisvestingsplan het beste bij uw vraag past, mail of bel ons gerust!


Deze blog is geschreven door Inge van der Velde - adviseur bij M3V.