maandag, 23 oktober 2017

Volgende fase onderwijscampus voortgezet onderwijs Lelystad

Geschreven door Krijno van Vugt

Met ondersteuning van en advisering door M3V heeft de gemeenteraad van de Lelystad besloten het voortgezet onderwijs te vernieuwen. De huidige drie brede scholengemeenschappen worden vervangen door één onderwijscampus. De raad heeft hiervoor € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Toekomstvisie VO in Lelystad

Het voortgezet onderwijs in Lelystad telt nu drie brede scholengemeenschappen voor vmbo tot en met vwo: SGL, De Rietlanden en ISG Arcus. Deze situatie is ongewenst, verouderd en leidt tot versnippering van het onderwijsaanbod. Het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), heeft samen met de scholen plannen ontwikkeld het voortgezet onderwijs anders te organiseren en in te richten. Dit is nodig om de stabiliteit, continuïteit en kwaliteit van het VO voor langere tijd te garanderen. Hiervoor zal de SVOL een vmbo-cluster en een havo-vwo-cluster realiseren. De huidige veelal kleine en verspreid in Lelystad gelegen opleidingen worden samengebracht in een van de clusters.

Huisvesting

De onderwijskundige- en organisatorische vernieuwing heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de huisvesting. Onderzocht is op welke wijze deze vernieuwing het beste kan worden gerealiseerd. Meerdere scenario’s werden onderzocht, gepresenteerd en tegen het licht gehouden. Zowel renovatie -in combinatie met vernieuwingen- als volledige nieuwbouw zijn de revue gepasseerd. Omdat de renovatievarianten hoge investeringskosten met zich meebrengen en vergelijkbaar zijn met vervangende nieuwbouw, is besloten te kiezen voor nieuwbouw.

Duurzame Campus

Verschillende doelgroepen worden samengebracht op één locatie. Daarom is gekozen voor een onderwijscampus. De onderwijscampus gaat ruimte bieden aan uiteenlopende onderwijssoorten en circa 3.800 leerlingen zullen hier hun opleiding volgen. Omdat sprake is van een groot aantal leerlingen heeft de gemeenteraad een randvoorwaarden vastgesteld, waarbij tijdens de realisatie rekening zal worden gehouden. De onderwijscampus moet een kleinschalige en veilige leer- en werkomgeving gaan bieden er ervoor zorgen dat de doorstroming tussen en naar andere leerroutes eenvoudig te realiseren is. De raad heeft ook aangegeven dat de campus in een groene ruimtelijke omgeving gerealiseerd moet worden. Vanzelfsprekend wordt de campus flexibel en gemakkelijk aanpasbaar aan gewijzigde omstandigheden. En wat betreft duurzaamheid is uitgesproken dat de campus energieneutraal moet zijn en maximaal voldoet aan een circulair bouwproces.

Locatie

Een campus van deze omvang heeft ruimte nodig. De onderwijscampus wordt gerealiseerd in de zogenaamde Campuszone Noord. Daar worden de komende jaren verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen gerealiseerd (mede in relatie tot de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad). In deze campuszone is een locatie beschikbaar van circa 5,5 hectare.

Voortgang

Inmiddels is gestart met de architectenselectie en zijn twee bureaus geselecteerd die een voorlopig ontwerp maken op basis waarvan een definitieve architectenselectie zal plaatsvinden.