donderdag, 02 november 2017

Sint Vincentiusschool

Geschreven door Harry Vedder

De Sint Vincentiusschool is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). In het kader van thuisnabij onderwijs hebben het schoolbestuur en het samenwerkingsverband Waterland de ambitie om de school te ontwikkelen tot een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC).

De Sint Vincentiusschool is een Rooms-Katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). De school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). In het kader van thuisnabij onderwijs hebben het schoolbestuur en het samenwerkingsverband Waterland de ambitie om de school te ontwikkelen tot een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC). Het is dan mogelijk om zowel SBO leerlingen als leerlingen met een SO-indicatie onderwijs te bieden op de Sint Vincentiusschool.

Nieuw huisvesting

De Sint Vincentiusschool krijgt nieuwe huisvesting op de huidige locatie van de basisschool De Zuidwester. Deze school wordt opgeheven waardoor zowel locatie als het gebouw beschikbaar komt om het beoogde GOC te realiseren. M3V is gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen op basis waarvan kon worden gekozen tussen:

 • de optie renovatie en verduurzaming van het bestaande gebouw versus
 • sloop en volledige nieuwbouw.

Uitgangspunten

Bij een mogelijke renovatie moet het bestaande pand voor een periode van tenminste 40 tot 50 jaar verduurzaamd en feitelijk gelijkwaardig aan vervangende nieuwbouw worden (bouwkundig, binnenklimaat, etc.). Zie nevenstaand kader voor het totaal aan tussen de school en de gemeente overeengekomen uitgangspunten voor beide opties. Op basis van die uitgangspunten zijn de investerings- en exploitatiekosten per scenario berekend.

De keuze wordt echter niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden en bijbehorende investeringskosten, maar ook de functionele geschiktheid van het gebouw op de korte en lange termijn en de met het gebruik van de nieuwe huisvesting gepaard gaande kosten.

Onderwijskundige uitgangspunten:

 • Gespecialiseerd Onderwijscentrum (GOC)
 • Leerlingenaantal: 105

Maatschappelijke uitgangspunten

 • Geen kind de gemeente uit

Technische uitgangspunten

 • Energieneutraal, o.b.v. gebouw gebonden energie
 • Frisse scholen klasse B, met actieve koeling
 • Kwaliteitskader PO-raad

Ruimtelijke uitgangspunten

 • Functionele flexibiliteit
 • Ruimtebudget van 1200m² BVO

Onderwijsvisie

De onderwijsvisie van de Sint Vincentiusschool richt zich op het via een integrale benadering leerlingen te leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Eigenaarschap van het leerproces bij de leerling neerleggen en inzetten op groei en ontplooiing van kinderen. Dit gebeurt op een wijze die past bij de individuele behoefte van de leerling.

Om de visie te bewerkstelligen, wil de school zich gaan organiseren in units. De huisvestingsvisie sluit hier geheel op aan door ruimten met elkaar te clusteren. Binnen elke unit wordt een leeromgeving gecreëerd die gericht is op de behoefte van het kind. Met binnen de unit leerpleinen die groei en ontplooiing van zelfstandigheid stimuleren. Door ruimte te bieden voor begeleiding en behandeling wordt er ruimte geboden voor de optimale ondersteuning van ieder kind op de Sint Vincentiusschool.

info vincentiusschool

Beoordeling en weging

Alle scenario’s zijn financieel en kwalitatief gewogen en beoordeeld. De financiële beoordeling is gedaan op basis van levensduurkosten (TCO: Total Cost of Ownership). Hiermee komt een eerlijke vergelijking tussen de scenario’s tot stand (een goedkope oplossing kan over de lange termijn duur blijken). Zeker zo belangrijk is echter dat daarmee inzicht ontstaat in de kosten die de school in de gebruiksfase voor het gebouw moet gaan maken en waarvoor zij direct via het Rijk wordt bekostigd.

 

Voor de vergelijking van de functionele kwaliteit van de scenario’s, is voor het renovatiescenario een inpassingsstudie gemaakt. Hieruit blijkt dat het onderwijsconcept en de huisvestingsvisie redelijk in het huidige gebouw ingepast kan worden, echter wel met enige aanpassingen en toch nog resterende knelpunten. Met nieuwbouw kan een optimaal op het beoogd onderwijsconcept passend gebouw worden ontwikkeld.

Prijs Kwaliteit Verhouding (PKV)

De totale kwaliteit van elk scenario is bepaald door deze te beoordelen op de volgende gebruiksaspecten:

 • functionele kwaliteit (mate van geschiktheid voor het onderwijsconcept)
 • functionele en technische flexibiliteit (aanpasbaarheid aan toekomstige ontwikkelingen)
 • verhouding te verwachten exploitatiekosten t.o.v. de Rijksvergoeding die de school krijgt

Via een gewogen beoordeling kon een scenario daarbij tussen een puntenscore van 5 kwaliteitspunten (perfect) en 1 kwaliteitspunt (slecht) scoren. Indien een scenario lager dan 3 kwaliteitspunten (voldoende) scoort, valt deze sowieso af.

Zoals gesteld zijn de scenario’s vergeleken op zowel prijs als kwaliteit. Hierbij is gekozen voor de methode waarbij per scenario het totaal aan te verwachten levensduurkosten wordt gedeeld op het aantal bij dat scenario behaalde kwaliteitspunten (Prijs Kwaliteit Verhouding). Populair gezegd geeft deze als zodanig bepaalde verhouding weer hoeveel levensduurkosten er per kwaliteitspunt geïnvesteerd moet worden. De oplossing met de laagste levensduurkosten per kwaliteitspunt wint.

Conclusie

Conclusie van het onderzoek is dat, ondanks de hogere levensduurkosten van energie neutrale nieuwbouw t.o.v. die voor energie neutrale renovatie/verduurzaming, de voorkeur toch komt te liggen bij nieuwbouw. Dat heeft dus in dit geval te maken met de minder gunstige inpassingsmogelijkheden van het beoogde onderwijsconcept in het bestaande gebouw.