Subsidie voor ventilatie en verduurzaming

Subsidie voor ventilatie en verduurzaming

14 oktober 2020 - Het kabinet heeft de ‘Regeling specifieke uitkering doorbouwplan scholen’ ter beoordeling naar de Tweede Kamer gestuurd en stelt € 320 miljoen extra beschikbaar om de ventilatie van schoolgebouwen duurzaam en structureel aan te pakken of te verbeteren.


time 3098695 Gerd Altmann 1080 full

Onderzoek

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft onderzoek verricht naar ventilatie in scholen en de bevindingen recentelijk gerapporteerd aan minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). 38% van de scholen voldoet aan de bestaande normen, van 51% zijn geen gegevens beschikbaar en 11% voldoet niet.

De inventarisatie van het LCVS laat zien dat een deel van de schoolgebouwen niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Het schoolbestuur heeft de plicht om het risico te inventariseren en zo nodig maatregelen te nemen. “Schoolbesturen”, aldus de minister, “moeten zich inspannen om dit voor hun gebouwen zo goed mogelijk in beeld te brengen”.

Plan van Aanpak

Reden voor de minister om snel in actie te komen en een regeling te introduceren, budget beschikbaar te stellen en de Tweede Kamer te informeren. De minister wil, in verband met de uitbraak van Covid-19, scholen verduurzamen en vraaguitval in de bouwsector voorkomen. Totaal is € 360 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen al was begroot en van de resterende € 320 miljoen er € 100 miljoen zo snel mogelijk beschikbaar wordt gesteld.

Voor de langere termijn reserveert het kabinet € 260 miljoen om gerichte investeringen mogelijk te maken voor ventilatie. De wijze waarop deze middelen zullen worden besteed wordt vastgesteld na het uitkomen van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO).

Brede aanpak

Het LCVS adviseert het binnenklimaat op scholen te koppelen aan onderwijshuisvesting in algemene zin en verduurzaming in het bijzonder. Investeringen in onderwijshuisvesting zijn al enige tijd een punt van zorg. De Algemene Rekenkamer, Regioplan en McKinsey signaleerden eerder al dat de kwaliteit van schoolgebouwen onder druk staat. Nieuwe of aanvullende investeringen moeten meer aandacht krijgen en sneller uitgerold worden.

Hoe verder

Een pakket van voorwaarden is beschikbaar en ligt ter beoordeling in de Tweede Kamer. Voor de subsidieaanvraag geldt een aanvraagtermijn. Die termijn is nog niet bekend. Wél is bekend dat de daadwerkelijke uitvoering uiterlijk op 1 januari 2022 gestart moet zijn en uiterlijk een jaar later gereed moet zijn. Bij de voorbereidingen, keuzes, subsidieaanvraag en realisatie kan M3V schoolbesturen en gemeentes verder ondersteunen.

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.